Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu jest firma maribea Beata Błaszczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Miarki 5 zwana dalej Administratorem.

2. Serwis znajduje się pod adresem www.slubiwesele.eu

3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.slubiwesele.eu

Rozdział II

Zamieszczanie i utrzymanie wpisów w Bazie Firm

1. Rejestracja i dodanie wpisu są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji wpisów pod względem stylistycznym i merytorycznym.

3. Administrator serwisu nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

4. Firmy dodają i poprawiają informacje o sobie i produktach samodzielnie, lub za dodatkową opłatą z pomocą Administratora.

5. Jedna firma może posiadać jeden wpis w jednej kategorii.

6. Firmy zajmujące się świadczeniem usług w różnych kategoriach mogą dokonać kilku wpisów po jednym dla każdej kategorii usług.

7. Wpisy, o których mowa w punkcie 6 muszą być unikalne, posiadać odrębne zdjęcia i opis. Dane teleadresowe mogą być takie same.

8. Kategoria dodania powinna jak najdokładniej odzwierciedlać rodzaj usługi będącej przedmiotem działalności firmy oraz miejsce jej wykonywania.

9. Wpisanie nieprawidłowych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu wiązać się będzie ze wstrzymaniem emisji reklamy lub wyłączeniem wpisu do Bazy Firm, aż do momentu korekty błędnie podanych danych.

10. Wpis do Bazy Firm jest płatny, dokonanie opłaty jest warunkiem emisji reklamy na stronie www.slubiwesele.eu

11. Opłatę Reklamodawca winien uiścić w terminie do 5 dni roboczych od momentu dokonania wpisu, przelewem na konto Administratora serwisu www.slubiwesele.eu

12. Z chwilą wyemitowania wpisu do Bazy Firm lub reklamy wserwisie www.slubiwesele.eu jest wystawiana faktura VAT, którą Reklamodawca otrzyma drogą e-mail

13. Faktura, o której mowa w punkcie 12 wystawiana jest przez Administratora dopiero po otrzymaniu od Reklamodawcy kompletnych danych jego Firmy tj. Pełna nazwa firmy, siedziba (ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy) oraz NIP.

14. Reklamodawca ma prawo do rezygnacji z emisji wpisu do Bazy Firm lub reklamy w dowolnym momencie.

15. Rezygnacja Reklamodawcy z emisji wpisu do Bazy Firm lub reklamy nie zobowiązuje Administratora serwisuwww.slubiwesele.eu do zwrotu opłaty za niniejsze zamówienie.

16. W przypadku zmiany usługi na droższą naliczana jest różnica w opłatach zgodnie z aktualnym cennikiem

17. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód wynikających z treści zamieszczonej reklamy.

18. Wpisy do Bazy Firm oraz reklamy nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

19. Loga, opisy, zdjęcia, zawarte w wizytówkach firm są ich własnością i nie mogą zostać użyte do celów komercyjnych

20. Reklamodawca wysyłający formularz zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez serwis www.slubiwesele.eu w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U.1997 nr 133, poz. 883 ze zm.).

21. Administrator zastrzega sobie prawo do wdrażania okresowych promocji reklamowych a także do indywidualnych ustaleń w sprawie płatności i zakresu emisji bezpośrednio z Reklamodawcą.

22. Ewentualne rabaty uzależnione są od wysokości indywidualnego zamówienia.

23. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu będzie skutkowało usunięciem wpisu lub reklamy i zablokowaniem konta klienta.

24. Administrator serwisu www.slubiwesele.eu zastrzega sobie prawo do zaprzestania emisji wpisu do katalogu firm lub reklamy w przypadku, gdy Reklamodawca naruszy obowiązujące przepisy polskiego prawa. W takim wypadku Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty.

25. Użytkownik Serwisu zgadza się na udostępnienie swoich danych rejestracyjnych, oraz innych zebranych przez Serwis, w sytuacji, gdy sąd, Policja lub inne organy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zażądają takich informacji

26. Wpłaty należy kierować na konto:
25 1140 2004 0000 3802 3346 2516 
maribea
ul. Miarki 5
91-849 Łódź
W tytule nazwa firmy dokonującej wpłaty.
Dane o faktury nalezy wysyłać na adres: biuro@slubiwesele.eu

Rozdział III

Postanowienia końcowe

1. Treści znajdujące się na stronach serwisuwww.slubiwesele.eu chronione są prawami autorskimi i nie mogą zostać wykorzystane do celów komercyjnych.

2. Porady zamieszczane w serwisie www.slubiwesele.eu, mimo przygotowania ich przez specjalistów z danej branży, nie mogą być podstawą do żadnych działań i decyzji, gdyż mają wyłącznie charakter ogólny.

3. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany przez utratę danych, przerwy w świadczeniu usług, przerwy techniczne, awarie itp.

4. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do:

  • okresowego wyłączania Serwisu w celach konfiguracyjnych lub w przypadku problemów technicznych
  • sporządzania własnych treści, opinii, oraz materiałów redakcyjnych
  • modyfikacji struktury Bazy Firm i algorytmów wyszukiwania
  • okresowego ograniczania dostępu do Serwisu dla wybranych Użytkowników
  • monitorowania, śledzenia IP, cookie, analizowania oraz zapisywania danych związanych z zachowaniem Użytkownika na Serwisie

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie
  • zawartość stron, do których kierują linki URL znajdujące się w Serwisie
  • zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, błędem ludzkim, lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli następstwem takich działań byłoby całkowite usunięcie Treści zamieszczonych przez Użytkowników
  • treści pochodzące z Serwisu, które na skutek niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników, mogłyby znaleźć się w innych serwisach i publikacjach
  • włamania do profili Użytkowników oraz kradzieże profili lub informacji z nich pochodzących

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

7. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowej na podane w serwisie adresy e-mail

8. Regulamin obowiązuje z momentem publikacji w serwisiewww.slubiwesele.eu i z tą chwilą ma zastosowanie w świadczonych usługach.

9. W kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wszystkie inne mające zastosowanie.

10. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla Administratora

11. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania to jest 19 stycznia 2012r.